Garantii

Kõik SKILi tooted on hoolikalt kontrollitud, põhjalikult testitud ja läbinud SKILi range kvaliteedikontrolli. Seetõttu annab SKIL täieliku garantii nii oma elektrilistele tööriistadele kui ka mõõteriistadele. Garantii ei kitsenda ostja garantiiõigusi, mis tulenevad edasimüüjaga sõlmitud müügilepingust, ja seadustest tulenevaid õigusi.

Anname SKILi toodetele garantii vastavalt järgmistele tingimustele:

1. Anname garantii kooskõlas järgnevate punktide 2-8 tingimustega, kohustudes tasuta parandama kõik garantii kehtivuse ajal tekkinud puudused, mis on põhjustatud materjali- või tootmisvigadest.

2. Garantiiaeg (Pretensioonide esitamise aeg) on 24 kuud, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral 12 kuud. Garantii hakkab kehtima ostu kuupäeval, mida tõendab ostuarve või -kviitungi originaal.

3. Garantii ei laiene:

  • Osade loomulik kulumine tavapärasel kasutamisel ning tavapärasel kasutamisel loomuliku kulumise tõttu tekkinud vead;
  • Vead, mis on tekkinud kasutusjuhendi eiramise, tööriista ebaõige, ebatavalises keskkonnas või ebatavalistes tingimustes kasutamise, ülekoormuse või vale hoolduse tõttu.
  • Vead, mis on tekkinud seetõttu, et kasutatud on muid kui SKILi originaaltarvikuid ja -varuosi.
  • Tööriistad, mida on muudetud või täiendatud.
  • Pisivead, mis ei muuda oluliselt tööriista väärtust ja kasutatavust.

4. Anname kuuekuulise garantii akude defektidele, mille põhjuseks on tõendatud materjali- või tootmisvead, olenemata sellest, et akud on kuluvad detailid.

5. Meile teadaolevate garantii alla kuuluvate defektide kõrvaldamiseks parandame defektse seadme tasuta või vahetame selle välja (võimalusel ka ka samaväärse mudeli vastu). Asendatud seadmed või osad jäävad meie omandiks.

6. Garantiinõuded tuleb esitada garantii kehtivuse ajal. Seade, välja arvatud tarvikud ja pakend, tuleb koos ostuarve originaaliga, kust nähtub ostu kuupäev ja toote kirjeldus, toimetada edasimüüjale või ühte hooldekeskustest, mille loetelu on toodud veebisaidil www.skileurope.com. Garantiinõuet ei saa esitada juhul, kui seade on osaliselt või täielikult lahti monteeritud. Edasimüüjale või hooldekeskusesse saatmise kulud ja risk jäävad ostja kanda.

7. Välistatud on käesolevas garantiis sätestatud defekti kõrvaldamise nõuetest erinevate nõuete esitamine.

8. Käesoleva garantii raames meie poolt tehtavate tööde tulemusel ei pikene ega uuene tööriistale antud garantii.

Käesolev garantii laieneb tööriistadele, mis on ostetud ja mida on kasutatud Euroopas.

Käesolev garantii tugineb Madalmaade õigusele, ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni ei rakendata.

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Madalmaad

Aprill 2017